CLUBREGLEMENTEN

 

Art. 1

De hengelclub De Zondagsvissers heeft het recht verworven van een vijver in de Drevestraat te 8840 Westrozebeke en waarvan Frank Steyaert eigenaar is.

 

Art. 2

Het aantal leden is beperkt tot 15 actieve leden. Om actief lid te blijven dient men aan minstens 6 wedstrijden te hebben deelgenomen, zo niet wordt het lid volgend seizoen een niet-actief lid. De niet-actieve leden verbinden er zich toe aan geen enkele wedstrijd deel te n

emen over het ganse jaar.

Het bestuur beslist over het al dan niet aannemen van nieuwe leden die hiervoor een aanvraag moeten richten aan een bestuurslid.

Het ledengeld bedraagt 50 euro en moet jaarlijks hernieuwd worden door betaling aan de schatbewaarder van de club.

 

Art. 3

Het is de leden toegelaten te vissen met maximaal 2 hengels buiten de wedstrijden.

Het is toegelaten een vriend of familielid mee te nemen naar de vijver, maar het maximaal aantal gebruikte hengels mag niet hoger zijn dan 1 per visser.

 

Art. 4

Er mag over het ganse jaar gevist worden op de vijver. Snoekvangst is toegelaten. Het vissen met levend aas is toegelaten.

Onder geen enkele voorwaarde mag gevangen vis worden meegenomen.

 

Art. 5

Buiten de wedstrijden mag er geen leefnet worden gebruikt en dienen alle gevangen vissen onmiddellijk worden teruggezet. Eelten en metalen leefnetten zijn altijd verboden.

 

Art. 6

Leden die het clubreglement niet naleven kunnen na gehoord te zijn bij beslissing van het bestuur uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op de terugbetaling van het lidgeld.

Ieder lid dient elke vaststelling van onregelmatigheden aan het bestuur kenbaar te maken.

In alle onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur.

 

Art. 7

Wie niet op het kampioenenfeest aanwezig is, kan slechts aanspraak maken op een geldprijs mits voorlegging van een geldige reden. Geldige regels zijn huwelijk (naaste familie), overlijden naaste familie, ziekte door opname in het ziekenhuis of ziekte medisch ondersteund.

In alle andere gevallen verwerpt of aanvaardt het bestuur de reden. De opgegeven reden mag in geen enkel geval aanleiding geven om moedwillig op het kampioenenfeest afwezig te zijn.

Een gewonnen trofee wordt altijd toegekend.

Wie aan geen enkele activiteit heeft deelgenomen kan eveneens geen aanspraak op een geldprijs maken. Om aanspraak te kunnen maken op een geldprijs is de deelname aan minstens 5 wedstrijden vereist.

Wie zich inschrijft voor het kampioenenfeest, maar niet komt opdagen zonder het bestuur te verwittigen dient de volle pot van het souper te betalen. Zo niet word het lidmaatmaatschap niet vernieuwd en wordt het lid uitgesloten.

 

Art. 8

Het bestuur is niet verantwoordelijk voor ongevallen van welke aard dan ook op en rond de vijver, noch van lichamelijke of materiele aard. De leden dienen zich hiervoor persoonlijk veilig te stellen.

 

Art. 9

Ieder lid van de club ontvangt een exemplaar van de reglementen.

 

Samenstelling van het bestuur:

 

Voorzitter: Dirk Desnyder

Schatbewaarder: Patrick Verstraete

Bestuurslid: Philippe Vandenbussche

 

WEDSTRIJDREGLEMENTEN

 

Art 1

Het clubkampioenschap verloopt in 10 beurten van 3 of 3,5 uur effectieve vistijd. De 7 beste beurten zijn bepalend voor de eindklassering.

De data en uren worden door het bestuur bepaald.

 

Art 2

Er wordt gevist in 3 sectoren. Winnaar van de wedstrijd is de beste eerste van de drie sectoren,tweede is de tweede beste eerste van de 3 sectoren, derde is de derde beste eerste van de drie sectoren, vierde is de beste tweede van de 3 sectoren, vijfde is de tweede beste tweede van de 3 sectoren, zesde is de derde beste van de 3 sectoren, enz.

Vanaf de eerste clubreeks tot de negende clubreeks kan iedere hengelaar maximaal 3x in dezelfde sector worden onderverdeeld. Clubreeks 10 zal willekeurig worden getrokken.

Iedere hengelaar kan echter slechts eenmaal dezelfde plaats trekken, uitgezonderd de 10 de wedstrijd, die is vrij.

De rangschikking gebeurt door optelling van de punten;de winnaar krijgt 1 punt, de tweede krijgt 2 punten, de derde krijgt 3 punten, enz. De afwezigen van de wedstrijd krijgen 16 punten.

Wie een nul vangst optekent krijgt het aantal punten die gelijk is aan het aantal deelnemers van die wedstrijd plus 1.

Wie op het einde van het seizoen het laagste aantal punten heeft (na aftrek van de 3 slechtste resultaten) wordt uitgeroepen tot kampioen.

Op de kampioenviering krijgt de kampioen een trofee

 

Art 3

Tijdens de wedstrijden mag er niet gevist worden met molen of reel. Men vist met een vaste hengel met een enkele haak.

 

Art 4

De plaatsaanduiding gebeurt ter plaatse door loting 1 uur voor de aanvang van de wedstrijd.

Onmiddellijk na de trekking worden de hengelaars aangeraden hun materiaal naar de aan hem toegewezen plaats te brengen.

Eventuele laatkomers krijgen een reservenummer toegekend in de volgorde van de trekking. Ieder lid trekt zijn eigen nummer, reservenummers worden getrokken door het bestuur.

Iedere hengelaar kan slechts 1 maal hetzelfde plaatsnummer trekken.

Wie afwezig is bij de aanvang van de wedstrijd moet van verdere deelname aan de wedstrijd afzien. Iedereen vist op het aangeduide nummer, op de mand zittende of wordt uitgesloten voor de verdere deelname aan de wedstrijd.

 

Art. 5

Alle gevangen vis is geldig. Iedere gevangen vis moet echter gehaakt zijn door de haak van de lijn waarmee men vist. Sportiviteit en eerlijkheid zijn hier van belang.

Er wordt geen maat bepaald, maar alle handelingen dienen door het lid zelf te worden uitgevoerd.

Tijdens het vissen mag er onder geen enkele vorm hulp worden geboden bij het drillen en landen van de vis. Wie zijn plaats verlaat dient zijn hengel uit het water te lichten.

 

Art. 6

Een voor het eindsignaal gehaakte vis mag na het affluiten van de wedstrijd worden binnengehaald. Na het eindsignaal dient de hengel onmiddellijk uit het water te worden gelicht.

Tijdens de wedstrijd mag men zijn materiaal niet opbergen. Slechts in uitzonderlijke gevallen zal dit worden toegelaten. Men dient dus te wachten tot het einde van de wedstrijd om zijn hengeltuig op te bergen.

 

Art. 7

De wedstrijden vangen stipt aan. Vooraf mag dezelfde dag niet gevist worden op de vijver. Keuze tussen 1/2 kg kleine muggelarven of 1/2 kg gesneden pieren in het voeder; Gekleurde maden zijn verboden.

Als levend voer mogen enkel muggelarven, pieren, witte maden en casters gebruikt worden. Al de rest is verboden.

Signalen:

Eerste signaal: 5 min. Voor de aanvang van de wedstrijd: zwaar voederen.

Tweede signaal: Begin van de wedstrijd einde zwaar voederen.

Derde signaal: 5 min . Voor het einde van de wedstrijd.

Vierde signaal: Einde van de wedstrijd.

Tijdens de wedstrijd mag er enkel met één hand worden bijgevoerd (snuiven)

Bijvoederen door middel van een cupstok is toegelaten, er mag verder gevist worden tijdens het cuppen.

 

Art. 8

De maximale hengellengte bedraagt 8m50, de maximale draadlengte 5 meter.

Leefnetten moeten voldoende lang zijn (minimaal 3 meter) en verzwaard met lood.

Bij de aanvang van de wedstrijd is men verplicht 2 leefnetten in te leggen. Het streefdoel is niet meer dan 15 kg per leefnet toe te laten, in de praktijk komt dat ongeveer overeen met 15 brasems.

Wanneer bij het wegen vastgesteld wordt dat het leefnet meer weegt dan 15 kg zullen de brasems geteld worden, indien meer dan 15 stuks brasems zal 15 kg voor dat leefnet toegekend worden.

Bij 15 stuks brasems zal het volledige gewicht toegekend worden ongeacht het aantal kleine vissen.

Het spreekt vanzelf dat wanneer er brasems van meer dan 2kg gevangen worden we beroep doen op de deelnemer het aantal vissen per leefnet te beperken zodanig een streefgewicht van 15 kg bekomen wordt.

 

Art. 9

Bij interclubwedstrijden gebeurt de selectie als volgt:

Kampioen en koning vorig seizoen

Aangevuld volgens kampioenschap vorig seizoen.

Vrijwillige basis

Bij interclubs met terugwedstrijd krijgen de leden die de eerste beurt hebben gevist de voorkeur bij de nieuwe selectie.

 

Art. 10

Het resultaat van een lopende wedstrijd wordt nietig verklaard voor het lid dat gedurende de wedstrijd op een niet sportieve manier vist of op een overtreding wordt betrapt.

 

Art. 11

Het koningschap wordt betwist in één wedstrijd. De winnaar krijgt een trofee. Indien koning en kampioen dezelfde zijn wordt de tweede in de stand uitgeroepen tot koning.

 

Art. 12

De weging na de wedstrijd gebeurt in het bijzijn van de hengelaars die de leefnetten eigenhandig uit het water dienen te halen om de gevangen vis te kunnen wegen.

 

Art. 13

Denk aan het milieu en verwijder alle vuiligheid,flesjes en kapotte hengellijnen van u hengelplaats. Vier vuilbakken zijn speciaal voorzien langs onze vijver om alles in te werpen.

Het parkeren van de wagen is ten allen tijde verboden rechtover de vijver op de privé eigendom van de eigenaar.

 

HET BESTUUR